yōu。始见于商代甲骨文。此字本义为击打,引申指居处,处所。又用作句中语气词。还可作连词,相当于乃,于是。康熙字典记载:《唐韵》以周切。《集韵》《韵会》《正韵》夷周切,音由。《说文》:作攸,行水也。注:攴,入水所仗也。秦刻石峄山文,攸字作。《孟子》:攸然而逝。赵注:攸然迅走,趣水深处也。又《尔雅·释言》:攸,所也。《易·坤卦》:君子攸行。《诗·大雅》:为韩姞相攸。注:择可嫁之所也。又《左传·哀三年》:郁攸从之。注:郁攸,火气也。又《前汉·叙传》:攸攸外。注:攸攸,远貌。又语助词。《书·洪范》:彝伦攸叙。《诗·大雅》:四方攸同。又《集韵》:以九切,音酉。《左传·昭十二年》:湫乎攸乎。注:攸,悬危貌。又姓。《急就篇》:北燕有攸迈。攸字从攴作。

相关词语:攸心、攸隔、攸然、攸乐、攸长、攸诺、郁攸、相攸、攸女、有攸、生死攸关、彝伦攸斁、责有攸归、众望攸归、罪有攸归。

1、攸心:意思是指心性弛放。

2、攸然:意思是迅疾貌。明高启《临顿里》诗之十:“谁识先生乐,攸然卧枕肱。”

3、攸女:传说为夏禹之妃。

4、彝伦攸斁:yí lún yōu dù;汉语成语。意思是伦常败坏。《尚书·洪范》:“帝乃震怒,不畀洪范九畴,彝伦攸斁。”

5、众望攸归:zhòng wàng yōu guī,众人所期望和敬仰的。形容在群众中威望很高。《晋书·解系阎鼎等传论》:“于是武皇之胤,惟有建兴,众望攸归,曾无与二。”